Begin the change Beställ material

Monitorering

Kontrollera inför behandling

 • huruvida patienten har en svår, pågående infektion
 • att tuberkulos är uteslutet
 • att rekommenderade vaccinationer är genomförda
 • att vaccinationer inför eventuell resa är genomförda
 • huruvida patienten är överkänslig mot substansen eller något hjälpämne
 • att relevanta prover är tagna
 • blodtryck och puls
 • huruvida patienten tar preventivmedel eller ammar i relevanta fall.

Kontrollera under infusion

 • för tecken på överkänslighet.

Kontrollera under pågående behandling

 • för tecken på infektion
 • för neurologiska symtom som kan tyda på PML
 • att patienten inte kör bil om man efter behandlingen känner av yrsel.

Infektioner

Entyvio® är en tarmselektiv integrinantagonist utan någon identifierad systemisk immunosuppressiv effekt. Samtidigt finns en potentiellt ökad risk för opportunistiska infektioner eller för infektioner där tarmen fungerar som en skyddande barriär, eftersom effekten på det systemiska immunförsvaret inte är helt känd hos patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Därför ska Entyvio® inte ges vid pågående, svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen.

Tuberkulos

Entyvio® är kontraindicerat för patienter med aktiv tuberkulos. Innan behandlingen med Entyvio® påbörjas måste patienterna kontrolleras för tuberkulos i enlighet med lokala rutiner.

Om latent tuberkulos diagnosticeras måste lämplig tuberkulosbehandling påbörjas i enlighet med lokala rekommendationer innan Entyvio® sätts in. Patienter som diagnosticeras med tuberkulos under tiden som de behandlas med Entyvio® ska göra uppehåll i behandlingen tills tuberkulosinfektionen har eliminerats.

Remittera vid tecken på PML

Vissa immunosuppressiva läkemedel har associerats med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en sällsynt och ofta dödlig opportunistisk infektion som angriper centrala nervsystemet.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska övervaka patienter som behandlas med Entyvio® för eventuella nya eller förvärrade neurologiska tecken och symtom som kan antyda PML såsom:

 • Dimsyn, synförlust eller dubbelseende
 • Svårt att tala
 • Svaghet i en arm eller ett ben
 • Förändrad gång eller problem med att hålla balansen
 • Ihållande domningar
 • Minskad eller förlorad känsel
 • Minnesförlust eller förvirring

Om symtom på PML uppstår skall remiss till neurolog övervägas. Om PML misstänks ska behandlingen med Entyvio® avbrytas och om det bekräftas ska behandlingen avslutas permanent.

Patienten ska även förses med ett kort där det framgår vilka neurologiska symtom man ska vara uppmärksam på.

Referenser
 • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt