Begin the change Beställ material

Viktigt för patienten

Checklista patientinformation

 • Nödvändiga vaccinationer skall göras innan behandling påbörjas.
 • Huruvida patienten har planer på att resa utomlands.
 • Huruvida patienten är eller planerar att bli gravid eller om amning planeras.
 • Viktigt att patienten informerar om eventuella symtom på allergisk reaktion eller infektion.
 • Viktigt att patienten informerar sjukvården om tecken på påverkat nervsystem.
 • Patienten skall bära med sig sitt patientkort.

Informationsmaterial att ge patienten

Patienten skall få en bipacksedel och ett patientkort vid eller inför sin första behandling med Entyvio®. På patientkortet listas de symtom patienten ska vara särskilt uppmärksam på. Det kortet ska han eller hon bära med sig tills det gått fyra månader sen sista dosen med Entyvio®. Patientkort kan beställas här.

Symtom för patient att uppmärksamma

Tecken på PML

 • Dimsyn, synförlust eller dubbelseende
 • Svårt att tala
 • Svaghet i en arm eller ett ben
 • Förändrad gång eller problem med att hålla balansen
 • Ihållande domningar
 • Minskad eller förlorad känsel
 • Minnesförlust eller förvirring

Tecken på allvarlig infektion

 • Frossbrytningar
 • Skakningar
 • Ihållande hosta
 • Hög feber


Tecken på allergisk reaktion

Med Entyvio® finns det en möjlig risk för allergisk reaktion, särskilt i samband med infusionen. Tecken på en sådan reaktion inkluderar följande symtom:

 • Väsljud eller andningssvårigheter
 • Nässelutslag
 • Klåda, svullnad eller yrsel
Referenser
 • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt