Begin the change Beställ material

Dosering och behandlingsregim

Samma dos till alla patienter

Samma dos ges till alla patienter: Entyvio® 300 mg.
Dosen är samma oavsett induktions- eller underhållsbehandling. Även äldre får samma dos.

Vid en mer intensiv behandling ger man fortfarande samma dos, men med tätare intervall.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Entyvio® har inte studerats hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Dosrekommendationer kan inte ges för dessa patienter.

Behandlingsregim

Var åttonde vecka

Behandling med Entyvio® 300mg ges som en infusion under 30 minuter vecka 0, 2 och 6 och därefter var åttonde vecka.

Behandlingsregim


Utvärdering efter 10 och 14 veckor

Beroende på hur patienten svarar på läkemedlet kan behandlingsregimen ändras. Om patienten inte svarat tillräckligt på behandlingen kan dosintervallet minskas till var fjärde vecka.

Efter ungefär tio veckor kan en första utvärdering av behandlingen göras. Om patienter med Crohns sjukdom fram till vecka 10 inte svarat på behandlingen, kan en ytterligare dos ges innan utvärdering som istället sker vecka 14. Alternativt beslutas att behandlingen ska avslutas.

Behandling efter uppehåll

Om en patient tidigare har behandlats med Entyvio®, men gjort uppehåll i behandlingen, rekommenderas att behandlingen återupptas med dosering var 4:e vecka.

Läkemedel utöver Entyvio

Nedtrappning av kortison

Patienter som har svarat på behandlingen med Entyvio® kan minska eller avsluta behandlingen med kortikosteroider enligt gängse rutiner.

Kombination med andra läkemedel

Entyvio® har använts av patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom som samtidigt behandlats med nedanstående läkemedel.

  • Kortikosteroider
  • Immunmodulerare (azatioprin, 6-merkaptopurin och metotrexat)
  • Aminosalicylater

Ingen kliniskt betydelsefull inverkan på Entyvios® omsättning i kroppen har noterats. Några interaktionsstudier av Entyvio® i kombination med andra vanliga läkemedel har inte gjorts.

Får inte kombineras med alla läkemedel

Entyvio® ska inte användas tillsammans med andra biologiska läkemedel. Vissa vacciner avråds, för mer information se fass.se.

Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt