Begin the change Beställ material

Information till patienten

Checklista patientinformation

 • Nödvändiga vaccinationer skall göras innan behandling påbörjas.
 • Huruvida patienten har planer på att resa utomlands.
 • Huruvida patienten är eller planerar att bli gravid eller om amning planeras.
 • Viktigt att patienten informerar om eventuella symtom på allergisk reaktion eller infektion
 • Viktigt att patienten informerar sjukvården om tecken på påverkat nervsystem.
 • Patienten skall bära med sig sitt patientkort.

Viktiga symtom att uppmärksamma

Tecken på allergisk reaktion

Med Entyvio® finns det en möjlig risk för allergisk reaktion, särskilt i samband med infusionen. Tecken på en sådan reaktion inkluderar följande symtom:

 • Väsljud eller andningssvårigheter
 • Nässelutslag
 • Klåda, svullnad eller yrsel

Tecken på allvarlig infektion

Det finns också en potentiell risk för opportunistiska infektioner och för infektioner mot vilka tarmen fungerar som en skyddande barriär. Tecken på det inkluderar följande symtom.

 • Frossbrytningar
 • Skakningar
 • Ihållande hosta
 • Hög feber

Tecken som antyder påverkat nervsystem

Eftersom Entyvio® är ett nytt läkemedel ska man också vara uppmärksam på tecken som antyder att patienten drabbats av PML, progressiv multifokal leukoencefalopati, även om detta inte noterats i studier. Tecken på det inkluderar följande symtom.

 • Dimsyn, synförlust eller dubbelseende
 • Svårt att tala
 • Svaghet i en arm eller ett ben
 • Förändrad gång eller problem med att hålla balansen
 • Ihållande domningar
 • Minskad eller förlorad känsel
 • Minnesförlust eller förvirring

Informationsmaterial att ge patienten

Patienten skall få en bipacksedel och ett patientkort vid eller inför sin första behandling med Entyvio.® På patientkortet listas de symtom patienten ska vara särskilt uppmärksam på. Det kortet ska han eller hon bära med sig tills det gått fyra månader sen sista dosen med Entyvio®.

Biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar. Nedan listas de vanligaste man sett i studier på Entyvio® jämfört mot placebo. Förekomsten av biverkningar var ungefär densamma i gruppen som fick en dos var åttonde vecka och gruppen som fick en dos var fjärde vecka.

Mycket vanliga biverkningar
Biverkningar som har setts i fler än 1 av 10 användare:

 • Förkylning
 • Ledvärk
 • Huvudvärk

Vanliga biverkningar
Biverkningar som har setts i upp till 1 av 10 användare:

 • Feber
 • Luftvägsinfektion
 • Trötthet
 • Hosta
 • Influensa
 • Ryggsmärtor
 • Ont i halsen
 • Klåda
 • Utslag och rodnad
 • Muskelkramp
 • Muskelsvaghet
 • Halsinfektioner
 • Maginfluensa
 • Anal abscess
 • Analsprickor
 • Förstoppning
 • Uppblåst mage
 • Gasbildning
 • Högt blodtryck
 • Stickningar eller krypningar
 • Halsbränna
 • Hemorrojder
 • Nästäppa
 • Eksem
 • Nattliga svettningar
 • Akne (finnar)
 • Bihåleinflammation
 • Illamående


Rapportera biverkningar

Eftersom Entyvio® är ett nytt läkemedel är det viktigt att rapportera misstänkta biverkningar till läkemedelsverket.

Referenser
 • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt