Beställ material
Entyvio® (vedolizumab) är indicerat för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet.1
Entyvio har utvecklats för att vara en tarmselektiv behandling för IBD och är den enda godkända biologiska behandlingen vid UC och CD utan någon identifierad systemisk immunsuppressiv effekt. Entyvio har visat tidig kontroll*, långsiktig remission** samt ökad livskvalitet jämfört med placebo.1
Entyvio®
på fass.se
Kontakt
Vid frågor var god ring
08-731 28 00 eller maila oss
Beställ mer information
Material finns för beställning på Takedaonline
Referenser

*klinisk respons 47 % i vecka 6 vid UC jämfört med placebo 26 % (p< 0,0001), klinisk remission 15 % i vecka 6 vid CD jämfört med placebo 7 % (p< 0,05)
**klinisk remission 46 % vid vecka 52 vid UC jämfört med placebo 14 % (p< 0,001), klinisk remission 48 % vid vecka 52 vid CD jämfört med placebo 34 % (p=0,008)

Referens: 1. Produktresumé Entyvio, fass.se.

Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion, 108 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för subkutan injektion. Selektivt immunsuppressivt medel.  ATC-kod: L04AA33. Rx, (F)*. Indikation: För behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Kontraindikationer: Entyvio® ska inte ges till patienter som har en aktiv, svår infektion inklusive aktiv tuberkulos eller en opportunistisk infektion. Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under kontroll. Försiktighet ska iakttas då vedolizumab övervägs till patienter med en kontrollerad, kronisk, svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusionen av Entyvio® för tecken på infusionsreaktioner. Den som administrerar Entyvio® intravenöst ska vara förberedd för, och kunnig i, att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling med Entyvio® ska patienten övervakas med avseende på nytillkomna neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial.
*TLV: Ingår i läkemedelsförmånen Begränsningar: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFα-antagonist. Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist.För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumé: 2021-03-22.

Takeda Pharma AB
Tel: 08-731 28 00
www.takeda.se

C-APROM/SE/EYV/0004 April 2021

 

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt