Begin the change Beställ material
Behandla med precision

Entyvio® har en tarmselektiv verkninsmekanism utan
någon identifierad systemisk immunosuppressiv
aktivitet. 1 Entyvio® minskar inflammation i tarmen och
har visat kvarstående klinisk respons och remission
samt ökad livskvalitet jämfört med placebo.1 

Referenser
  1. Produktresumé Entyvio®, fass.se

Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat för lösning till infusionsvätska, lösning. Rx (F). ATC-kod: L04AA33. Indikation: För behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Kontraindikationer: Entyvio® ska inte ges till patienter som har en aktiv, svår infektion inklusive aktiv tuberkulos eller en opportunistisk infektion. Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under kontroll. Försiktighet ska iakttas då vedolizumab övervägs till patienter med en kontrollerad, kronisk, svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusionen av Entyvio® för tecken på infusionsreaktioner. Den som administrerar Entyvio® ska vara förberedd för, och kunnig i, att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling med Entyvio® ska patienten övervakas med avseende på nytillkomna neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial. TLV: Ingår i läkemedelsförmånen. Begränsningar: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFα-antagonist. Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist. Förpackning: 1 x 300 mg. För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se.
Datum för senaste översyn av produktresumé: 2019-02-20.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 16903 Solna.

SE/EYV/0618/0059(2) feb-19

 

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt