Beställ material

Studiedesign och resultat vid CD

GEMINI: Stort pivotalt studieprogram för utvärdering av Entyvio intravenös administrering vid IBD

Studieprogrammet Gemini genomfördes på 211 vårdcentra i 34 länder. Effekt och säkerhet för Entyvio utvärderades i fas-­II-­ och fas-­III-studier på cirka 3 000 patienter med måttlig till svår sjukdomsaktivitet av UC eller CD.

GEMINI 2: Studiedesign 8 

I Gemini 2 (N=1115) utvärderades effekt och säkerhet vid behandling av CD med Entyvio intravenös administrering.

Studiedesign: GEMINI 2

Patienter i Gemini 2 hade sviktat på minst en konventionell behandling för CD (exempelvis kortikosteroider och/eller en immunomodulerare) eller en TNFα-­hämmare. 

368 patienter fick blindad behandling med Entyvio (n=220) eller placebo (n=148). Dessutom fick 747 patienter öppen behandling med Entyvio. Patienter med klinisk respons på Entyvio, öppet eller blindat, vecka 6 gick vidare till blindad underhållsbehandling med Entyvio var åttonde eller var fjärde vecka alternativt till placebo (n=461).

Patienterna i Gemini 2 behandlades med 300 mg Entyvio intravenös administrering eller placebo, som bestod av saltlösningsinfusion. Samtidig behandling med stabila doser av konventionell behandling tilläts.

Primärt effektmått vecka 6 var andel patienter med klinisk remission samt andel patienter med förstärkt klinisk respons. Primärt effektmått vecka 52 var klinisk remission, sekundärt bland annat varaktig klinisk remission.

 

Definitioner
Klinisk remission: CDAI poäng ≤ 150.
Förstärkt klinisk respons: En minskning med ≥ 100 poäng i CDAI jämfört med baslinjen.
Varaktig klinisk remission: Klinisk remission vid ≥ 80 % av besöken, däribland slutbesök i vecka 52.

 

GEMINI 2: Studieresultat 8 

Klinisk remission och CDAI-100 respons vecka 6

15 % av Entyvio­patienterna var i klinisk remission vid vecka 6 jämfört med 7 % i placebogruppen, en statistiskt signifikant skillnad. Ingen statistisk signifikant skillnad uppnåddes mellan grupperna i förstärkt kliniskt svar, CDAI-­100 respons.

Klinisk remission vecka 6, primärt effektmått

 

CDAI-100 respons vecka 6, primärt effektmått

 

Klinisk remission efter ett år, primärt effektmått

39 % av Entyvio­patienterna i underhållsfasen var i klinisk remission vid vecka 52 jämfört med 22 % för placebo. Först vecka 28 avvek Entyvio­gruppen från placebo. Det kan bero på att även placebogruppen fått två induktionsdoser Entyvio.

 

GEMINI 3: Studieresultat 

I Gemini 3 (n=416) utvärderades Entyvio i en subgrupp patienter som sviktat på minst en TNFα-­hämmare. Denna subgrupp utgjorde 76 % av patienterna som ingick i studien.

Klinisk remission med en extra induktionsdos i Gemini 3

I Gemini 3 noterades ingen signifikant skillnad jämfört med placebo i vecka 6. Däremot var skillnaden signifikant i vecka 10, efter att en extra induktionsdos givits.

 

Klinisk remission vecka 6, primärt effektmått

 

Klinisk remission vecka 10, sekundärt effektmått

 

 

 

Referenser

8. GEMINI 2: Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. Sandborn WJ, et al. New Engl J Med 2013;369(8):711–21.

9. GEMINI 3: Sands BE, et al. Gastroenterology 2014;147:618–627.

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt