Beställ material

VISIBLE: Studieprogrammet utvärderade Entyvio som subkutan beredningsform vid  underhållsbehandling

VISIBLE bestod av fas III-­studierna VISIBLE 1 (UC), VISIBLE 2 (CD) och en öppen förlängsstudie. 5,6,7
I studierna inkluderades över 1 000 vuxna UC­- och CD-­patienter med måttlig till svår sjukdomsaktivitet. Studierna utvärderade säkerhet och effekt av en subkutan beredningsform av Entyvio som underhållsbehandling.

VISIBLE 2: Studiedesign 6 

I den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III­-studien VISIBLE 2 utvärderades effekt och säkerhet av underhållsterapi med subkutant administrerat Entyvio hos vuxna patienter med måttlig till svår CD. De patienter som uppnådde kliniskt svar vid vecka 6 efter öppen induktionsbehandling med två intravenösa infusioner (n=410/644) randomiserades till subkutant Entyvio 108 mg varannan vecka eller placebo. Primärt effektmått var andelen patienter i klinisk remission vid vecka 52. De sekundära effektmåtten var förstärkt kliniskt respons och kortikosteroidfri remission vid vecka 52 samt klinisk remission hos TNFα-­antagonist naiva patienter vid vecka 52.

Inklusionskriterier
- Inadekvat respons, förlorad respons, eller intolerans mot ett konventionellt läkemedel inklusive kortikosteroider, immunmodulerande läkemedel       och/eller TNFα- antagonister
- CDAI 220–450­ poäng
Definitioner
Klinisk remission: CDAI ≤150 poäng vid vecka 52.
Förstärkt klinisk respons: minskning på ≥ 100 CDAI-­poäng jämfört med baslinjen vid vecka 52
Kortikosteroidfri remission: patienter som använde perorala kortikosteroider vid baslinjen och som sedan slutat använda kortikosteroider samt var i klinisk remission vid vecka 52
Klinisk remission hos TNFα-antagonist naiva patienter: CDAI ≤ 150 poäng vid vecka 52 (n=63 placebo; n=107 subkutant Entyvio)

VISIBLE 2: Studieresultat 6 

Klinisk remission vecka 52

Efter 52 veckor sågs en signifikant förbättring av klinisk remission med subkutant administrerat Entyvio (inklusive 6 veckors intravenös induktionsbehandling) jämfört med placebo.

Klinisk remission vecka 52 (underhållsbehandling), primärt effektmått

 

Patientrapporterad data

Även sjukdomsrelaterad livskvalitet och arbets effektivitet utvärderades i VISIBLE 2. Patienterna som behandlades med subkutant Entyvio bibehöll de förbättrade värdena i IBDQ, EQ-­5D och WPAI­-CD vid vecka 52 i högre utsträckning än patienterna som fick placebo.

 

 

 

Referenser

5. VISIBLE 1: Sandborn W, et al. Efficacy and Safety of Vedolizumab Subcutaneous Formulation in a Randomized Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterol 2020;158:562–572, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02611830

6. VISIBLE 2: Vermeire S, et al. OP23 Efficacy and safety of vedolizumab SC in patients with moderately to severely active Crohn’s disease, J Crohns Colitis 2020;14(Supplement_1):S020–1. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02611817

7. Vedolizumab subcutaneous long-term open-label extension study.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02620046

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt