Dosering och administrering subkutant Entyvio

Subkutant Entyvio doseras 108 mg varannan vecka. Dosen är samma för alla patienter och gäller för behandling av både UC och CD

Hela innehållet (0,68 ml) i den förfyllda injektionspennan ska ges som en subkutan injektion. Efter adekvat utbildning i injektionsteknik kan patienten själv injicera Entyvio.*


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Entyvio har inte studerats hos patienter med nedsatt njur­- eller leverfunktion. Dosrekommendationer kan inte ges för dessa patienter.


Förvaring

Entyvio förfyllda injektionspennor ska förvaras i kylskåp (2–8 °C). Förvara dem i ytterkartongen, då de är ljuskänsliga. Får inte frysas.


Vid behov kan Entyvio förfyllda injektionspennor förvaras utanför kylskåpet i ytterkartongen i rumstemperatur (upp till 25 °C) i upp till 7 dagar. Använd inte den förfyllda injektionspennan om den förvarats utanför kylskåpet i mer än 7 dagar.

Detaljerade användarinstruktioner för subkutan administrering av Entyvio se "Instruktioner för injektionspenna"

Referenser